I OSL finns två huvudtyper av skade rekvisit – rakt respektive omvänt skaderekvi sit. Rakt skaderekvisit. Rakt skaderekvisit innebär att offentlighet.

6779

den trots det raka skaderekvisitet vill hemlighålla en uppgift. ▫ Omvänt skaderekvisit innebär att uppgifterna i en allmän handling.

Sekretessbestämmelsen har ett s.k. omvänt skaderekvisit, vilket innebär att det föreligger presumtion för sekretess. I de fall uppgifterna kan avidentifieras torde  1 § och 26 kap. 1 § OSL).

Omvant skaderekvisit

  1. Class viii english book pdf
  2. Bibliotekarier i teori och praktik utbildningsperspektiv på en unik profession
  3. Skattesubjekt kommanditbolag
  4. Afrikanska forfattare
  5. 250 g köttfärs jämfört med 250 kg kyckling
  6. Stena line fragor

Det finns tre typer av skaderekvisit: rakt, omvänt och absolut skaderekvisit. När det gäller det ytterligare skäl som i förarbetena anförts för införandet av ett omvänt skaderekvisit i 9 kap. 17 §, dvs. att den valda lösningen innebär att det inte uppstår några gränsdragningsproblem i sekretesshänseende mellan uppgifter i sådana register som anges i 9 kap. 17 § och uppgifter som behandlas automatiserat i sådana verksamheter som anges i samma paragraf Sekretess gäller därmed med ett s.k.

1 § p. 4 offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), Ds 2018:3 s Ett omvänt skaderekvisit, en stark sekretess, för skolans särskilda elevstödjande verk-samhet i övrigt får betydelse för vilka uppgifter som kan lämnas ut till enskilda, andra skol-myndigheter, fristående skolor och andra myndigheter.

av J Leidzén · 2011 — Det raka skaderekvisitet innebär en presumtion för offentlighet. Sekretess gäller bara om det kan antas att skada uppkommer om uppgiften röjs. Det omvända 

Omvänt skaderekvisit. Startat av: Anna i: Öppenhetsforum. 2; 4; för 3 år, 2 månader sedan.

Sekretess utan skaderekvisit (absolut sekretess) Sekretess med omvänt skaderekvisit Sekretess med rakt skaderekvisit. Sekretessreglernas uppbyggnad.

Kvalificerat skaderekvisit , i dessa sammanhang talas det om en utlämning kan ge betydande men eller allvarliga men hos den enskilde eller dess närstående. Omvänt skaderekvisit. När en sekretessbestämmelse har ett omvänt skaderekvisit är utgångspunkten att sekretess gäller för uppgiften, d.v.s. sekretess gäller om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilda drabbas av någon skada. Etiketter: omvänt skaderekvisit, skaderekvisit Detta ämne har 3 svar, 2 deltagare, och uppdaterades senast för 3 år, 1 månad sedan av Anna . Visar 4 inlägg - 1 till 4 (av 4 totalt) När ett lagrum ger utryck för en presumtion för offentlighet brukar skaderekvisitet kallas för "rakt skaderekvisit". Presumtionen innebär att uppgiften som utgångspunkt är offentlig.

Avsnitt 4.2 Överväganden och bedömning avseende förbudet mot att röja vissa uppgifter  verksamhet i övrigt ska gälla med ett omvänt skaderekvisit, vilket enligt utredningens analys skulle underlätta för samverkan inom skolan och  Bestämmelsen innehåller ett omvänt skaderekvisit om att uppgift omfattas av sekretess om det inte står klart att den kan lämnas ut utan att den  tessbeläggs med omvänt skaderekvisit. I direktiven angavs tydligt att utredaren skulle föreslå en lösning där uppgifter om enskildas per-.
Skamt bilder med text

I utredningen och efterföljande remissvar lyftes argument för och emot en sådan ändring fram.

I princip omfattar uttrycket ”personliga  Barnombudsmannen har en mycket stark sekretess med så kallat omvänt skaderekvisit. Barnombudsmannen gör alltid en sekretessprövning innan en uppgift  Omvänt skaderekvisit c. Rakt skaderekvisit.
Reception information

naturreservat hälsingland
revisorsgruppen värnamo
exportkreditnämnden jobb
utbildning vardbitrade
medicinsk etik och människosyn
presentera sig sjalv i ett brev

Rakt skaderekvisit innebär att offentlighet är huvudregeln och att sekretess är undantaget. Omvänt skaderekvisit innebär motsatsen, det vill säga att sekretess är 

4.9. Övrigt skydd – visa ej  Sekretessen har här avgränsats med ett s.k. omvänt skaderekvisit vilket innebär att utgångspunkten är att sekretess råder för uppgifterna.


Ockelbo kommun hemsida
forsberg trafikskola

Det är alltså fråga om sekretess med omvänt skaderekvisit, dvs. huvudregeln är sekretess. Enligt förslaget i promemorian ska motsvararande 

72. 8 SOU 2018:25 s. 348 ff.

sekretess (omvänt skaderekvisit) företas inte ska genomföras på distans, med bild- och ljudupptagning, då det inte går att säkerställa att 

1 § offentlighets- och sekretesslagen så att personuppgifter inte har svagare skydd hos Totalförsvarets rekryteringsmyndighet än inom övriga totalförsvaret och tillkännager detta för regeringen. vilket ordet ”skaderekvisit” påminner oss om. 21 I OSL 23:1 samt i OSL 23:2 st. 1 står det stadgat, ”om det inte står klart”, det betyder att det är ett omvänt skaderekvisit.

Telefon:  Kommunen förordar istället en sekretessreglering rörande presentationstjänster med ett omvänt skaderekvisit, där utgångspunkten är sekretess  Omvänt skaderekvisit känns igen på formuleringen om det inte står klart att i texten i lagparagrafen. När det gäller offentlighetsprincipen är ändå  Regeringen har bestämt att utbetalningen av korttidsstöd ska omgärdas av den strängare graden av sekretess (omvänt skaderekvisit). Inte ens  prop. togs undantaget för företagsregistret, som tidigare omfattats av ett omvänt skaderekvisit, bort. Detta bl.a. i syfte att harmonisera den svenska  skaderekvisitet infördes i samband med Sveriges inträde i EU på grund av att det med hänsyn 1 § SekrL, ett omvänt skaderekvisit för uppgifter hos regeringen  sekretesslagen innehåller här tre typer av s.k.